Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hluková studie předkládá výsledky softwarového výpočtu ještě před realizací záměru stavby. Ve fázi zpracování projektové dokumentace lze za pomoci výpočtů přehledně simulovat stav po dokončení záměru s grafickým a číselným vyhodnocením hlukové zátěže chráněných prostorů včetně návrhu případných protihlukových opatření. Používaný software umožňuje vytvořit 3D model situace odpovídající své reálné předloze (včetně terénních nerovností za pomoci vrstevnic / spádnic) . Do výpočtového prostoru lze pak dosadit jakoukoliv budovu, překážku, protihlukovou stěnu, bodové nebo plošné zdroje hluku, měnit parametry komunikací, intenzitu dopravy a s modelem dále dle potřeby pracovat (výpočty v denní, večerní a noční dobu; výpočty v určitých bodech s možností prostorového zobrazení).

 

tvorba1.jpg


Dobrá znalost platné legislativy a technických norem, vztahujících se k této problematice, je základním předpokladem zpracovatele kvalitní hlukové studie. Studii v tomto směru není nutno chápat jen jako "papír pro úřad", ale zejména jako ukazatel kvality budoucího bydlení.

 

Hluk je negativním projevem téměř všech procesů spojených s činností člověka. Zejména automobilová, letecká a železniční doprava negativně ovlivňuje značně rozsáhlá území, přičemž v blízké době nelze očekávat žádná výrazná zlepšení. Investice do dobrých izolačních materiálů, okenních a dveřních výplní a případně vzduchotechniky s rekuperací (při otevření okna, byť sebelepšího, si stejně ten hluk pustíte dovnitř) tak může být velice dobrou investicí pro zvýšení kvality bydlení. Rodinný (bytový) dům totiž nestavíme na pár let; v ideálním případě by měl vydržet několik generací.

 

 

Akustika staveb se zabývá především ochranou před nadměrným hlukem uvnitř budov a zajištěním optimálních akustických vlastností jednotlivých prostorů s ohledem na způsob jejich využití.

 

Hluk ze zdroje umístěného uvnitř budovy se šíří vzduchem a stavebními konstrukcemi. V případě hluku šířeného vzduchem (hlasové projevy zvířat a lidí, hudba) je zkoumána konstrukce stavby z hlediska zvukové izolace - vzduchová neprůzvučnost (stěny, stropy, obvodová konstrukce při přenosu hluku zvenčí). Hluk šířený konstrukcemi pak vzniká při přímém mechanickém impulzu působícím na konstrukci (vibrace strojního zařízení umístěného v budově, chůze, pád předmětů na podlahu, činnosti při běžném užívání bytu) - kročejová neprůzvučnost v tomto případě vyjadřuje zvukově izolační vlastnosti konstrukce budovy, nejčastěji podlahové vrstvy. ČSN 73 0532 "Akustika - ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky" určuje minimální vzduchovou neprůzvučnost obvodové konstrukce budovy, mezibytových a bytových příček a stropů v souvislosti s funkčním využitím daných prostor. Současné určuje minimální požadované hodnoty kročejové neprůzvučnosti opět dle způsobu využití.

 

tvorba3.jpg


Prostorová akustika řeší dobu dozvuku v jednotlivých místnostech nebo prostorech. V kancelářích a učebnách doba dozvuku ovlivňuje srozumitelnost řeči, v případě koncertních sálů, kinosálů nebo hal potom kvalitu poslechu. U prostor využívaných pro produkci hudby je zároveň požadavek na co nejnižší šíření zvuku do ostatních částí budovy nebo mimo ní.
 

tvorba4.jpg


Hluková studie zabývající se stavební akustikou zahrnuje hluk z provozu veškerého technologického zařízení navrhované stavby. Zároveň za pomocí výpočtů hodnotí požadavky na stěny, stropy a obvodový plášť budovy stanovené ČSN 73 0532. Nevyhovující stavební konstrukce lze pak na základě výpočtů snadno nahradit vhodnějším materiálem, případně dodatečně akusticky izolovat ještě ve fázi projektové dokumentace.

 

graf.jpgPro výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti je používán software Neprůzvučnost 2005. (ver. 2010).

 

Pro výpočet zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přidanou vrstvou je používán software Vzduchová neprůzvučnost.

 

Více info o používaném SW viz zde.