Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bude studie stačit? Nebude ke kolaudaci potřeba ještě měření?

 

Zde je na místě poznamenat, že měření vyžaduje KHS vždy. Nicméně cituji: "Dle metodického usměrnění MZDR 32493/2016-4/OVZ ze dne 10. 5. 2016 lze prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem nadlimitního hluku, výpočtem. Takový výpočet však musí deklarovat, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu hluku. Hodnota 3,0 dB představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření." 

 

V praxi to znamená, že pokud limity nevyjdou v této rezervě, bude nutno učinit patřičná protihluková opatření (viz níže). Rozdíl 3 dB sice nevypadá nijak dramaticky, ve skutečnosti se ale jedná přesně o polovinu výkonu (používá se logaritmická stupnice - pokud sečteme dva ustálené zdroje o stejné intenzitě, je výsledná hodnota právě o 3 dB vyšší; např.: 65 dB + 65 dB = 68 dB).

 

Jelikož u měření takový rozdíl požadován není (uvádí se rozšířená nejistota měření v rozpětí od cca 1,2 dB do 2 dB dle použité měřící techniky), je pravděpodobné, že v některých případech výpočty "spadnou" do hodnot nevyhovujících, kdežto měření by prokázalo naopak ještě podlimitní oblast (uvedenou nejistotu měření lze - narozdíl od výpočtů - použít i v plusových hodnotách, tzn. pokud je limit stanoven např. na 60 dB, výsledek měření s rozšířenou nejistotou 1,5 dB v hodnotě LAeq 61,5 dB bude ještě stále vyhovující). Je proto důležité posoudit každou situaci individuálně a případně objednat místo výpočtu rovnou měření (zvláště u změny užívání stávající stavby a v podobných případech, kdy se předmětná budova v posuzovaném prostoru již nachází a měření je tak jednodušší a přesnější).

 

 

Co když limity nevyjdou?

 

Limity je nutno splnit v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. To je prostor od 0,5 do 2 m před částí obvodového pláště významného z hlediska pronikání hluku zvenčí do vnitřního chráněného prostoru stavby. Prostor významný z hlediska pronikání hluku jsou výplně stavebních otvorů (okna, vnější dveře) ústící do obytných místností (tj. pokoj, obývací pokoj, ložnice), případně do pobytových místností (nemocniční pokoje, lékařské vyšetřovny a ordinace, učebny, přednáškové síně). Takové místnosti jsou vnitřním chráněným prostorem stavby a mají stanoveny maximální přípustné limity hluku dle denní doby a způsobu využití (včetně pronikání hluku zvenčí a provozu technického zařízení budov). Neposuzují se okna/vnější dveře ústící do místností a prostorů, které dispozičně neodpovídají charakteru místnosti obytné nebo pobytové (technické místnosti, koupelny, zádveří, chodby, WC, garáže, dílny, sklady, sklepy apod.)

 

V případě, kdy je hranice venkovního chráněného prostoru stavby zasažena nadlimitně (tedy i v oblasti podlimitní, kde není dodržen rozdíl -3 dB od hranice limitu), je zapotřebí zajistit, aby byly dodrženy limity pro vnitřní chráněný prostor dostatečnou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště budovy (požadavky určuje norma ČSN 73 0532) se zajištěním náhradního větrání (v případě větrání otevřeným oknem hluk proniká dovnitř a limity pro vnitřní prostor tím dodrženy nejsou). Náhradní větrání lze zajistit oknem té samé místnosti do prostoru s podlimitní expozicí (např. nevychází hodnoty před oknem směřujícím k silnici, ale stejnou místnost lze větrat přímým přirozeným způsobem dalším oknem v opačném směru do zahrady - pak je požadavek splněn a žádných dalších protihlukových opatření zde není zapotřebí). Grafické znázornění popisované situace je na následujícím obrázku:

 

chvps.jpg

 

Jak vybrat správné okno s ohledem na neprůzvučnost? Viz článek na tohle téma od výrobce oken VEKRA.

 

Pokud daná místnost jiné okno nemá a nebo toto směřuje rovněž do prostoru s nadlimitní expozicí, musí se kromě dostatečné neprůzvučnosti vyřešit i náhradní větrání jiným způsobem, než okny. Asi nejjednodušší řešení problému spočívá v instalaci lokální rekuperační jednotky s útlumem hluku zvenčí (lze osadit i přímo do fasády s výrazně nadlimitní expozicí). Instalace je velice jednoduchá, otvorem skrz fasádu je řešen přívodní i odpadní vzduch, vlastní jednotka potřebuje pouze v blízkosti zásuvku na 230V (u některých variant decentrálních jednotek je napájení řešeno stejnosměrným proudem o napětí 12V). V případě dodatečné instalace v již užívaném domě lze otvor skrz fasádu řešit jádrovým vrtáním s odsáváním prachu - při instalaci nevzniká téměř žádný nepořádek:

 

 

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

Hlukový útlum (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 52 dB - vhodné i pro umístění do nadlimitně zasažené fasády

 

 

Další variantou je umístění lokální rekuperační jednotky, která má ovšem vše umístěné přímo uvnitř tubusu (ve větrané místnosti je tak vidět pouze mřížka sání na stěně):

 

 

http://www.dimplex.cz/produkty/rekuperace/lokalni

Hlukový útlum (dle EN ISO 10140 a EN ISO 717) Dn,e,w = 51 až 59 dB - vhodné i pro umístění do nadlimitně zasažené fasády

 

https://prana-eu.com/

https://pranacz.cz/

Zajímavostí je možnost dohřevu přiváděného vzduchu. Ovládá se dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. U tohoto výrobku ale není uveden útlum hluku zvenčí, v určitých případech tedy zřejmě nebude možné umístit výusť do prostoru s nadlimitní expozicí (výrobce byl osloven s žádostí o dodání informace odpovídajícího útlumu, v případě vyhovění zde bude doplněno).

 

https://recuair.com/cs/

Lokální rekuperační jednotka stejného typu (vše v tubusu) se zajímavým řešením práce s vlhkostí. Výměník nemá dohřev a funguje, dle výrobce, spolehlivě až do hodnot -15°C a to díky systému automatického otáčení celého tubusu (systém je založen na střídání směru proudění vzduchu, kdy se kondenzovaná voda díky otočení výměníku dostává zpět do místnosti, takže nedochází k nechtěnému vysoušení vzduchu). Informační leták ve formátu PDF ke stažení ZDE (popis, varianty, cena).

 

Další alternativou je systém "dýchání" umístěním dvou jednotek ve větraném prostoru proti sobě. Tato varianta nabízí zajímavou možnost čištění keramické vložky (což je v tomto případě energetický zásobník) v klasické myčce na nádobí. Nespornou výhodou daného řešení je celková jednoduchost provedení (keramická vložka vydrží desítky let, ventilátor lze v případě defektu jednoduše vyměnit, filtry jsou měněny v pravidelných intervalech úplně stejně, jako u všech ostatních variant výrobků založených na podobném principu větrání). Instaluje se vždy v páru (řízení je společné přes elektroinstalaci, ventilace probíhá systémem "proti sobě" - tedy jeden ventilátor saje vzduch zvenčí, další ventilátor v opačném rohu místnosti naopak současně vzduch vyfukuje ven, po 70s se vrtulky rozběhnou opačným směrem a vzduch pak tedy proudí opačně). Výrobce nabízí i možnost provedení "vše v jednom", kdy je jedním zařízením řešen přívod i odvod vzduchu zároveň (podobně jako v již výše uvedných variantách). Tím je ovšem větrání omezeno pouze na určitý prostor kolem výměníku (u větších místností může být problém s výměnou "vzdálenějšího" vzduchu, při systému "dýchání" se ale hýbe vzduch v celém prostoru místnosti, proto je v určitých ohledech umístění dvou ventilátorů oproti řešení kompaktního "vše v jednom" výhodnější, tato kompaktní varianta je tak vhodná spíše do menších místností - zejména koupelen).

 

Ovšem stejně jako u výše uvedeného tubusového výměníku zde není znám útlum hluku zvenčí, je proto možné, že v některých případech nebude možná instalace do fasády s nadlimitní expozicí:

 

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

 

Další alternativa:

 

http://www.multivac.cz/produkty/smartfan

 

 

Obdobné řešení nabíjení keramického zásobníku je nabízeno i jiným výrobcem, zde je zajímavostí umístění přímo v rámu okna. Princip fungování je shodný s již výše uvedeným, ovšem odpadá nutnost vrtání děr skrz fasádu. Určitou nevýhodou může pro někoho být to, že je zapotřebí objednat pouze jako celek včetně okna - narozdíl od všech výše uvedených variant tedy nelze instalovat dodatečně do již hotové stavby, je nutno vyřešit buď v rámci výměny oken a nebo ještě ve fázi projektové dokumentace:

 

https://www.sulko.cz/sulko-vent/

Normový rozdíl hlukových hladin: 32 dB (odpovídá TZI 2)

 

https://www.rehau.com/cz-cs/investor/plastova-okna/okenni-systemy/okno-geneo-inovent

Technologie systému výměníku není uvedena.

 

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch ve všech místnostech daného bytu, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak výrazně starat. Některé systémy nabízejí i příhřev nebo naopak chlazení vzduchu, odpadní teplo může být využíváno pro ohřev TUV (NILAN). Oproti lokálním větracím jednotkám je systém složitější na instalaci (vyžaduje dostatečný prostor pro uložení vedení) a pochopitelně i finančně náročnější při pořízení, na druhou stranu díky značným úsporám energie, uživatelskému komfortu a předpokládané dlouhodobé životnosti je zajištěna dobrá návratnost investice:

 

http://www.bristec.cz/

 

https://nilan.cz/

 

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání pomocí větracích štěrbin, který lze montovat buď do stěn a nebo i dodatečně na stávající okna. Jedná se o nejlevnější možný způsob provedení náhradního větrání, nicméně jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (ne všude je uznáno - důvodem je správná funkce systému pouze v případě rozdílného tlaku uvnitř a venku, při vyrovnání tlaků toto větrání nefunguje a muselo by tak být podpořeno dodatečně ventilátorem; zároveň je zapotřebí zmínit fakt, že tento způsob větrání značně zhoršuje výsledky PENB, jelikož se jedná o obdobu konvenčního větrání otevřenými okny s únikem tepla):

 

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

 

https://www.bristec.cz/akusticke-sterbiny