Jdi na obsah Jdi na menu

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační a platí pro standardní situace - jeden zdroj, terén v rovině, maximálně dvě nadzemní podlaží (s obytnými místnostmi). Každou poptávku řeším individuálně s ohledem na složitost vytváření výpočtového modelu a předpokládanou celkovou časovou náročnost zpracování. Pro přesnou cenovou nabídku je zapotřebí mne kontaktovat (pro zpracování nabídky mi většinou stačí pouze situační výkres a obecný popis, o co se jedná).

 

Vliv nového stacionárního zdroje na okolní obytné stavby (tepelné čerpadlo systému vzduch-voda, zařízení pro větrání, kompresory apod.):

Cena (vč. DPH): 6.000,- Kč

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění nového zdroje hluku. Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na všechny okolní chráněné stavby / pozemky. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření.

Pozn.: S ohledem na aktuální znění textu NV 272/2011 Sb. (217/2016 Sb.) není zařízení sloužící pro chlazení bytu nebo rodinného domu (pokud neslouží zároveň k vytápění a větrání) stacionárním zdrojem hluku (viz. komentář ve spodní části stránky).

 

Rodinné domy (novostavba, přístavba, změna užívání) - vliv liniových zdrojů hluku na stavbu:

Cena (vč. DPH): 9.000,- Kč

(vliv navrženého stac. zdroje na okolí +1.000,- Kč)

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění chráněné stavby do prostředí zatíženého liniovým zdrojem hluku - pozemních komunikací typu dálnice, silnice / místní komunikace I. a II. třídy (intenzita dopravy je patrná z celostátního sčítání ŘSD). Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na venkovní chráněný prostor stavby záměru v oblasti oken pobytových místností. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření. Pokud je součástí PD i návrh umístění nového stacionárního zdroje hluku (viz položka výše), je jeho předpokládaný vliv provozu na okolí řešen v samostatné části textu studie. V takovém případě je nutno počítat s příplatkem cca 1.000,- Kč.

U liniového zdroje hluku, kde nejsou známé hodnoty celodenní intenzity dopravy (silnice a místní komunikace III. třídy; účelové komunikace apod.), je zapotřebí zjistit intenzitu dopravním průzkumem. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Po domluvě je možné, aby si dopravní průzkum zajistil sám objednatel vyplněním formuláře zaslaného e-mailem (cena v takovém případě zůstává stejná).

V případě jiného zdroje (provozovna, stacionární zařízení) je nutné provést měření zvukoměrem za účelem správné kalibrace výpočtového modelu. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Měření v tomto případě zajišťuje pouze zpracovatel studie (nelze zajistit vlastním zařízením - běžné orientační zvukoměry - včetně mobilních aplikací - vykazují velké odchylky od skutečnosti a použití za tímto účelem není možné).

 

Provozovna - truhlárna, pneuservis, kovodílna apod.:

Hodnotí se vliv provozovny na okolí, u větších celků včetně související dopravy (parkoviště, manipulační plochy, vnitroareálové komunikace). Výpočty zahrnují provoz všech zdrojů (v souběhu) ve vnitřním prostoru, jejich přenos skrz obálku budovy (je nutný výpočet neprůzvučnosti podle dispozic a stavebního materiálu) a ovlivnění nejbližších chráněných staveb pro bydlení. V případě venkovních zdrojů (VZT, klimatizace, tepelné čerpadlo) pak výpočty hodnotí souběh všech zdrojů záměru (vnitřní + venkovní). Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 12.000,- Kč pro malé provozovny.

 

Bytové domy, územní celky, sdružené stavby apod.:

Hodnotí se vliv okolního provozu na vlastní záměr a vliv provozu záměru na okolní chráněné stavby a pozemky (vliv vyvolané dopravy, provozu parkoviště a stacionárních zdrojů - VZT, klimatizace, tepelných čerpadel... ). U bytových domů je rovněž hodnocena stavební akustika dle normy ČSN 73 0532 - požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí záměru, požadavky na neprůzvučnost složeného obvodového pláště.  Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 15.000,- Kč pro menší bytové domy (cca 6 BJ).

 

Ostatní:

  • hodinová sazba - administrativa ... 800 Kč/h (pouze pro změny již realizovaných zakázek - doplnění pro vyšší stupeň PD, zahrnutí změn PD na základě žádosti objednatele / investora)
  • cestovné ... 25 Kč/km (zahrnuje i položku "technik na cestě")
  • dopravní průzkum ... 500 Kč/h (nutno počítat cestu tam a zpět + 2 hodiny vlastního sčítání, výchozím bodem je Stod)
  • orientační měření zvukoměrem ... 800 Kč/h (nutno připočíst cestovné)
  • tisk ... 2 Kč / strana
  • vazba ... 10 Kč / 1 výtisk
  • poštovné a balné ... 150,- Kč (zasíláno jako doporučené psaní v obálce formátu A4)

 

* Komentář k definici stacionárního zdroje hluku:

Definice dle NV 272/2011 Sb. v aktuálním znění, §2 odst. p):

"Pro účely tohoto nařízení se rozumí: ... p) stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují; za stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění"

Z výše uvedeného lze vyvodit, že zařízení určené pro chlazení (chaty, chalupy, rodinného domu nebo bytu  - nelze-li jej zároveň použít pro vytápění a větrání) není stacionárním zdrojem hluku. Venkovní výměníková jednotka klimatizace tak nemusí být posouzena z hlediska dodržení limitů stanovených pro provoz stacionárních zdrojů hluku.