Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceny jsou uvedeny jako konečné (nejsem plátcem DPH).

 

 

Vliv nového stacionárního zdroje na okolní obytné stavby (tepelné čerpadlo vzduch - voda, kompresory, klimatizace, VZT):

 

Cena: 4.900,- Kč *

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění nového zdroje hluku. Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na všechny okolní chráněné stavby / pozemky. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění textu studie na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v ceně.

 

 

Rodinné domy (novostavba, přístavba, změna užívání):

 

Cena: 7.900,- Kč *

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění chráněné stavby do prostředí zatíženého liniovým zdrojem hluku - pozemních komunikací typu dálnice, silnice / místní komunikace I. a II. třídy (intenzita dopravy je patrná z celostátního sčítání ŘSD). Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na venkovní chráněný prostor stavby záměru v oblasti oken pobytových místností. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění textu studie na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v ceně.

 

U liniového zdroje hluku, kde nejsou známé hodnoty celodenní intenzity dopravy (silnice a místní komunikace III. třídy; účelové komunikace apod.), je zapotřebí zjistit intenzitu dopravním průzkumem. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Po domluvě je možné, aby si dopravní průzkum zajistil sám objednatel vyplněním formuláře zaslaného e-mailem (cena v takovém případě zůstává stejná).

 

V případě jiného zdroje (provozovna, stacionární zařízení) je nutné provést měření zvukoměrem (hlukoměrem) za účelem správné kalibrace výpočtového modelu. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Měření v tomto případě zajišťuje pouze zpracovatel studie (nelze zajistit vlastním zařízením - běžné orientační hlukoměry, případně mobilní aplikace, vykazují velké odchylky a použití za tímto účelem není možné).

 

 

* = dodání studie v požadovaném počtu výtisků (laserový barevný tisk ve vysoké kvalitě, plastová kroužková vazba) pozemní poštou + el. podoba e-mailem (PDF s podpisem a razítkem, po vytištění vzhledově shodné s originálem)

 

 

 

Provozovna - truhlárna, pneuservis, kovodílna apod.:

 

Hodnotí se vliv provozovny na okolí, u větších celků včetně související dopravy (parkoviště, manipulační plochy, vnitroareálové komunikace). Výpočty zahrnují provoz všech zdrojů (v souběhu) ve vnitřním prostoru, jejich přenos skrz obálku budovy (je nutný výpočet neprůzvučnosti podle dispozic a stavebního materiálu) a ovlivnění nejbližších chráněných staveb pro bydlení. V případě venkovních zdrojů (VZT, klimatizace, tepelné čerpadlo) pak výpočty hodnotí souběh všech zdrojů záměru (vnitřní + venkovní). Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 10.000,- Kč pro malé provozovny.

 

 

Bytové domy, územní celky, sdružené stavby apod.:

 

Hodnotí se vliv okolního provozu na vlastní záměr a vliv provozu záměru na okolní chráněné stavby a pozemky (vliv vyvolané dopravy, provozu parkoviště a stacionárních zdrojů - VZT, klimatizace, tepelná čerpadla... ). U bytových domů je rovněž hodnocena stavební akustika dle normy ČSN 73 0532 - požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí záměru, požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště včetně výplní stavebních otvorů.  Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 15.000,- Kč pro menší bytové domy (cca 6 BJ).

 

 

Ostatní:

  • hodinová sazba - administrativa ... 600 Kč/h (pouze pro změny již realizovaných zakázek - doplnění pro vyšší stupeň PD, zahrnutí změn PD na základě žádosti objednatele / investora)
  • cestovné ... 12 Kč/km (zahrnuje i položku "technik na cestě")
  • dopravní průzkum ... 300 Kč/h (nutno počítat cestu tam a zpět + 2 hodiny vlastního sčítání, výchozím bodem je Stod)
  • orientační měření zvukoměrem ... 600 Kč/h (nutno připočíst cestovné)
  • tisk ... 2 Kč / strana
  • vazba ... 10 Kč / 1 výtisk
  • poštovné a balné ... 150,- Kč (zasíláno jako doporučené psaní v obálce formátu A4)