Jdi na obsah Jdi na menu
Hluková studie předkládá výsledky softwarového výpočtu hluku ještě před realizací záměru stavby. Ve fázi zpracovávání projektové dokumentace lze za pomoci výpočtů přehledně simulovat stav po dokončení záměru s grafickým a číselným vyhodnocením hlukové zátěže chráněných prostorů včetně návrhu případných protihlukových opatření (a ověřením jejich účinnosti). Pro jednotlivé zdroje (liniová doprava, stacionární plošné nebo bodové zdroje hluku) jsou určeny maximální přípustné hladiny hluku včetně příslušných korekcí dle doby (denní, noční), typu zdroje hluku, území a typu chráněné stavby nebo pozemku.

Dobrá znalost platné legislativy a technických norem vztahujících se k této problematice včetně nemalé znalosti akustiky je základním předpokladem zpracovatele kvalitní hlukové studie (přesné výpočty umožní navržení optimálních protihlukových opatření s ohledem na vynaložené náklady nezbytných pro jejich realizaci). Výsledné vypočtené hodnoty včetně účinnosti navržených protihlukových opatření lze ověřit měřením v reálu při uvedení posuzované stavby do provozu.

Obvyklá struktura hlukové studie

identifikační údaje
obecné údaje, všeobecné shrnutí problematiky
úvod, popis situace a území
poznatky z průzkumu území
podklady a legislativa
výpočty - vnitřní prostory
výpočty - venkovní prostory (dělí se ještě na variantu 0 - stávající stav a variantu 1 - stav po uvedení záměru stavby do provozu)
výpočty hluku při stavbě (bourací práce, dovoz materiálu atd.)
rekapitulace výpočtů
návrh protihlukových opatření (včetně výpočtů ověřujících jejich účinnost)
závěr
přílohy (fotodokumentace, podkladové materiály aj.)
 
Hlukové studie (příp. zjednodušené akustické posudky) jsou textově a graficky zpracovány tak, aby byly srozumitelné i neodborníkům. V textu jsou citovány příslušné části legislativy (není zapotřebí jejich znalost nebo vlastnictví), obrázkové podklady a přílohy jsou popsány s maximálním důrazem na přehlednost a srozumitelnost. Na současném vzhledu a celkové koncepci se odráží snaha zpracovatele o zapracování všech připomínek ze strany objednatelů i posuzovatelů již od roku 2005.