Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bude studie stačit? Nebude ke kolaudaci potřeba ještě měření?

 

Zde je na místě poznamenat, že měření vyžaduje KHS vždy. Nicméně cituji: "Dle metodického usměrnění MZDR 32493/2016-4/OVZ ze dne 10. 5. 2016 lze prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem nadlimitního hluku, výpočtem. Takový výpočet však musí deklarovat, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu hluku. Hodnota 3,0 dB představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření." 

 

V praxi to znamená, že pokud limity nevyjdou v této rezervě, bude nutno učinit patřičná protihluková opatření (viz níže). Rozdíl 3 dB sice nevypadá nijak dramaticky, ve skutečnosti se ale jedná o poměrně vysokou hodnotu (používá se logaritmická stupnice - pokud sečteme dva ustálené zdroje o stejné intenzitě, je výsledná hodnota právě o 3 dB vyšší; např.: 65 dB + 65 dB = 68 dB).

 

Jelikož u měření takový rozdíl požadován není, je pravděpodobné, že v některých případech výpočty "spadnou" do hodnot nevyhovujících, kdežto měření by prokázalo naopak ještě podlimitní oblast - tedy vyhovující. Je proto důležité posoudit každou situaci individuálně a případně objednat místo výpočtu rovnou měření (zvláště u změny užívání stávající stavby a podobných případech, kdy se předmětná budova v posuzovaném prostoru již nachází).

 

 

Co když limity nevyjdou?

 

Limity je nutno splnit v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. To je prostor 2 m od fasády v prostoru oken pobytových místností (tj. pokoj, obývací pokoj, pracovna, ložnice). Neposuzují se okna místností, které dispozičně neodpovídají charakteru místnosti pobytové (technická místnost, koupelna, zádveří, chodba, WC, garáž, sklad, sklep apod.)

 

V případě, kdy je hranice venkovního chráněného prostoru stavby zasažena nadlimitně, je zapotřebí zajistit, aby byly dodrženy limity pro vnitřní chráněný prostor dostatečnou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště budovy (včetně vlastního okna, požadavky určuje norma ČSN 73 0532) se zajištěním náhradního větrání (v případě větrání otevřeným oknem hluk proniká dovnitř a limity tím dodrženy nejsou). Náhradní větrání lze zajistit oknem té samé místnosti do prostoru s podlimitní expozicí (např. nevychází hodnoty před oknem směřujícím k silnici, ale stejnou místnost lze větrat přímým přirozeným způsobem dalším oknem v opačném směru do zahrady - pak je požadavek splněn a žádných dalších protihlukových opatření zde není zapotřebí).

 

Jak vybrat správné okno s ohledem na neprůzvučnost? Viz článek na tohle téma od výrobce oken VEKRA.

 

Pokud daná místnost jiné okno nemá a nebo směřuje rovněž do prostoru s nadlimitní expozicí, musí se kromě dostatečné neprůzvučnosti vyřešit i náhradní větrání jiným způsobem, než okny. Asi nejjednodušší řešení problému spočívá v instalaci lokální rekuperační jednotky s útlumem hluku zvenčí (sání lze osadit i přímo do fasády s výrazně nadlimitní expozicí). Instalace je velice jednoduchá, otvorem skrz fasádu je řešen přívodní i odpadní vzduch, vlastní jednotka potřebuje pouze v blízkosti zásuvku na 230V. V případě dodatečné instalace v již užívaném domě lze otvor skrz fasádu řešit jádrovým vrtáním s odsáváním prachu - při instalaci nevzniká téměř žádný nepořádek:

 

 

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

 

(Na výše uvedených stránkách naleznete rovněž systémy pro centrální větrání.)

 

 

Další variantou je umístění lokální rekuperační jednotky, která má ovšem vše umístěné přímo uvnitř tubusu (ve větrané místnosti je tak vidět pouze mřížka sání na stěně):

 

https://prana-cz.com/

 

Zajímavostí je možnost dohřevu přiváděného vzduchu. Ovládá se dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. U tohoto výrobku ale není uveden útlum hluku zvenčí, v určitých případech tedy zřejmě nebude možné umístit sání do prostoru s nadlimitní expozicí.

 

 

Další alternativou je systém "dýchání". Tato varianta nabízí zajímavou možnost čištění keramické vložky (což je v tomto případě energetický zásobník) v klasické myčce na nádobí. Nespornou výhodou daného řešení je celková jednoduchost provedení (keramická vložka vydrží desítky let, ventilátor lze v případě defektu jednoduše vyměnit, filtry jsou měněny v pravidelných intervalech úplně stejně, jako u všech ostatních variant výrobků založených na podobném principu větrání... nutno poznamenat, že lze provozovat i zcela bez filtru, stejně jako když se větrá přímo otevřeným oknem, pravidelná údržba pak spočívá pouze v častějším mytí keramické vložky). Instaluje se vždy v páru (řízení je společné přes elektroinstalaci, ventilace probíhá systémem "proti sobě" - tedy jeden ventilátor saje vzduch zvenčí, další ventilátor v opačném rohu místnosti naopak vzduch vyfukuje ven, po 70s se vrtulky rozběhnou opačným směrem a vzduch pak tedy proudí opačně). Výrobce nabízí i možnost provedení "vše v jednom", kdy je jedním zařízením řešen přívod i odvod vzduchu zároveň (podobně jako v již výše uvedných variantách). Tím je ovšem větrání omezeno pouze na určitý prostor kolem výměníku (u větších místností může být problém s výměnou "vzdálenějšího" vzduchu, při systému "dýchání" se ale hýbe vzduch v celém prostoru místnosti, proto je v určitých ohledech umístění dvou ventilátorů oproti řešení kompaktního "vše v jednom" výhodnější; a to i když je potřeba vrtat do fasády další díru navíc a obě jednotky propojovat kabelem přes řídící jednotku, zde záleží zejména na uživateli, jak velkou místnost potřebuje větrat a co od tohoto systému očekává).

 

Ovšem stejně jako u výše uvedeného tubusového výměníku Prana zde není znám útlum hluku zvenčí, je proto možné, že v některých případech nebude možná instalace do fasády s nadlimitní expozicí:

 

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

 

 

Obdobné řešení nabíjení keramického zásobníku je nabízeno i jiným výrobcem, zde je zajímavostí umístění přímo v rámu okna. Princip fungování je shodný s již výše uvedeným, ovšem odpadá nutnost vrtání děr skrz fasádu. Určitou nevýhodou může pro někoho být to, že je zapotřebí objednat pouze jako celek včetně okna - narozdíl od všech výše uvedených variant tedy nelze instalovat dodatečně do již hotové stavby, je nutno vyřešit buď v rámci výměny oken a nebo ještě ve fázi projektové dokumentace:

 

https://www.sulko.cz/sulko-vent/

 

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch ve všech místnostech daného bytu, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak starat. Systém je ale složitější na nastavení a s ohledem na větší množství součástí je nutné počítat rovněž i s vyššími pořizovacími náklady a nároky na pravidelnou odbornou údržbu:

 

http://www.bristec.cz/

 

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání, který lze montovat i dodatečně na stávající okna. Ovšem jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (jak již bylo řečeno, obvykle pasivní systém uznán není, protože při vyrovnání tlaku uvnitř místnosti a tlakem venku takový systém přestává fungovat a větrání místnosti tak není zajištěno v potřebném objemu; nutno podotknout, že často není uznán ani systém doplněný aktivním stálým odtahem zajištěným ventilátorem umístěným například na WC, kdy vzduch proudí zvenčí přes mřížky na okně a následně je z místnosti odveden mřížkou ve dveřích, případně mezerou pode dveřmi při bezprahovém řešení):

 

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

 

 

Aby byl výčet pokud možno kompletní, nelze nezmínit přetlakový systém větrání založený na principu ohřevu vzduchu v deskovém výměníku a jeho nuceném přívodu do místnosti. Stejně jako ve výše uvedeném řešení je ale jeho případné použití nutno předem konzultovat na příslušných úřadech - primárně je tento výrobek určen pro řešení problémů s nadměrnou vlhkostí vzduchu a nemusí tak být uznán jako dpovídající protihlukové opatření (a opět zde chybí informace o útlumu hluku zvenčí, tedy v určitých případech zřejmě nebude možná instalace na fasádu s nadlimitní expozicí, nehledě na fakt, že sám ventilátor v tomto případě není nijak protihlukově řešen, tedy může být paradoxně vyšším zdrojem hluku, než otevřené okno ve směru do ulice):

 

http://www.solarventi.cz/

 

Na výše uvedených stránkách lze najít i další systémy větrání založené na stejném principu, jako v již uvedených případech.

 

 

Další alternativy (odkazy přidávány postupně časem):

 

https://www.rekuperacevaillant.cz/

 

https://www.sol-vent.cz/

(zde výrobce již řeší i hluk vlastního ventilátoru vložením protihlukové izolace do vedení)